«سوال 8 نماینده از ظریف درباره حمایت از دو دیپلمات فرانسوی و انگلیسی» اعلام وصول شد

سوال تاریخی نجف زاده از ظریف