آخرین مطالبات گندم کادان کی پرداخت میشود

پرداخت مطالبات چایکاران