آمریکا چین را هم صدتایی کرد

بحران سوزناکی که آمریکا را فلج کرد