انسان سودیگین ایتیردی زمان ایچی یانار

ایچی به سبك اسكار 4