اهانت مجری شبکه پنج به همدانی

تسلیت متفاوت مجری شبکه پنج برای دریانوردان (فیلم)