بازدید از موزه سینما برای عموم رایگان اعلام شد

بازدید از موزه محیط زیست