برخورد کارلس توز آپارا بازیکن حریف آپارات

فریب بازیکن حریف با دریبل رابونایی