توصیف ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد

بار کج هیچ وقت به خانه نمی رسد