توصیه های اقای بهجت در مورد متولدین اسفند

توضیح اقای دانشمند در مورد خَر