حامد نراقی قهرمان پاورلیفتینگ

پاورلیفتینگ ۸ از المیراب