درختی تصور کنید که ریشه هایش در ابر فرو رفته

ریشه درختی به شکل یک زن