درماناماس تبریزیان

استاد تبریزیان ، طبیب روحانی (3) (فیلم)