رابنسون جانواریو در استقلال

تشویق هادی نوروزی در بازی استقلال تهران-استقلال خوزستان