سطحی نگری در جامعه ایران جواب نمی دهد

سطحی نگری مردم ، به نفع برخی مسئولین-آیت الله وفسی