صحبت های ظریف در بدو ورود به مسکو

ورود اتوبوس به زیرگذر در مسکو