عدم وجود نیروی انسانی رشد یافته و به روز مشکل جودو در کشور است

کیفیت نیروی انسانی ایران چگونه است؟