علی دایی در اینستاگرام علی کریمی را گرفت!

تقلید صدای علی کریمی و علی دایی:)