ع برخورد تریلر با شبکه برق در اهواز

سوختن شاخه درخت در برخورد با شبکه برق