لالايي زيبا درفيلم چشم باد

سکانسی زیبا از سریال در چشم باد (فیلم)