لیست خرید پرسپولیس 95

نام طارمی در لیست فروش پرسپولیس قرار گرفت (فیلم)