متن های دربارهی عظمت مخلوقات خدا

زیباییها عظمت و قدرت خدا