مجریان برنامه از انتن تازیر زمین

دعوای مجری ها روی انتن برنامه زنده (فیلم)