مسی به موقع محروم شد

مسی به خاطر این صحنه ۴ بازی محروم شد ( کیلیپ )