معما 1،3،5،7،9،11،13،15 پنج از این اعداد را جمع کنید به جواب 30 برسید □ تکرار مشکلی ندارد یکی معماهایی هست واقعا سخته میتونه حلش کنه

جواب معما