وضعیت بارش درنیمه دوم اسفند

وضعیت مترو استانبول پس از بارش شدید باران (فیلم)