یک انشا درباره خدا با آغاز پرسشی

آغاز کار با نام خدا ( کیلیپ )