�������� ����ك���� �������� ���������������� ���������������� ���� ���� ��������

مسخره كردن همون دوتا دختره ك تصادف كردن